Sierra Nevada Range, Great Basin - Dave Mrus

Sierra Sunrise

Yosemite National Park

2014Sep.SierraSunriseYosemite